Her kan du læse vores salgsbetingelser. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til dette.

Kontakt

circle_pen

Aftaleindgåelse

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Ydelser

2.1 Ebbesen People udlejer mandskab. Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde og følge alle Kundens instruktioner.

2.2 Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade- toilet – og spisefaciliteter. Med mindre andet er aftalt.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1 Ebbesen People afregner det antal timer medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser. Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2 Det er til enhver tid som udgangspunkt gældende prisliste der ligger til grund for faktureringen. Prisliste afleveres ved ordreafgivelse.

3.3 Ebbesen People mandskab afleverer hver uge timesedler til Kunden, som Kunden enten samme dag eller senest næste arbejdsdag skal kvittere for modtagelse af.

Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4 Hvis kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal kunden på den modtagende timeseddel gøre et notat og senest 5 dage efter at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler skriftligt overfor Ebbesen People have fremsat indsigelser. Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden og Kunden har fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.5 Ebbesen People afregner overfor Kunden på baggrund af timesedler, som er godkendt af kunden, jfr. Pkt. 3.4

3.6 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling skal Kunden betale rente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

4. Ansvar, mangler forsinkelser

4.1 Ebbesen People har ansvar for, at mandskabet har de af Kunden udtrykkelige oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2 Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser overfor mandskabet og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris eller krav om erstatning fra Kundens side.
Kunden skal ved hver enkelt afgrænset arbejdsopgaves afslutning eller på Ebbesen People eller mandskabets forlangende foretage kvalitetskontrol af det udførte arbejde.
Hvis Kunden ikke senest 5 arbejdsdage efter en afgrænset arbejdsopgaves afslutning eller Ebbesen People eller mandskabets skriftlige anmodning herom har foretaget kvalitetskontrol og fremsat eventuelle indsigelser imod arbejdes udførsel, anses arbejdet for godkendt og Kunden kan ikke fremsætte indsigelser for arbejdets udførelse.

4.3 Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Ebbesen People mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige på pladsen, skal Ebbesen People udskifte medarbejderen eller medarbejderne.
Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne skal straks fremsættes skriftlig overfor Ebbesen People , hvorefter Ebbesen People straks skal tage stilling til indsigelsen.
Hvis Kundens indsigelse ikke fremsættes straks efter de er eller kunne være konstateret, mister Kunden ikke retten til senere at kræve udskiftning, men mister retten til afslag i Ebbesen People pris.

4.5 Ebbesen People er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance, eller andre indirekte tab hos Kunden eller Kundens kunder og samarbejdspartnere uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3 eller forsinkelse som Ebbesen People er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4.. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor kræve afslag i Ebbesen People pris.

Ebbesen People fraskriver sig i det indbyrdes forhold med kunden ethvert produktansvar for erhvervstingskade, som måtte kunne knyttes til Ebbesen People leverancer.
Hvis Ebbesen People mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra andre parter som kan knyttes til Ebbesen People udførelse af leverancer for kunden, er kunden i det indbyrdes forhold mellem Ebbesen People og kunden forpligtiget til at friholde kunden for ethvert sådant krav samt dække Ebbesen People rimelige omkostninger til forsvar herimod.

5. Sikkerhed forsikringer m.v.

5.1 Kunden skal stedse sørge for at stille al nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerheds forskrifter såvel for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

5.2 Hvis mandskabet og Ebbesen People som deres arbejdsgiver tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Ebbesen People og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3 Ebbesen People forpligter sig til stedse at opretholde erhvervs- og produktansvars-forsikring samt arbejdsskade-forsikring. Kørende materiel skal ansvarsforsikres af kunden eller udlejer.

Dokumentation kan mod forlangende kræves fremvist af den anden part.

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Ebbesen People og Kunden skal afgøres ved retten i Odense, henholdsvis Østre Landsret, eller Retsplejelovens almindelige bestemmelser.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Et Erstatningskrav over for Ebbesen People kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte timer.

7.2 Ebbesen People hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, her-under indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de for-hindre aftalens opfyldelse eller gør op-fyldelsen rimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændig-hed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering , beslaglæg-gelse, valutaristriktioner, oprør, urolig-heder, mangel på transportmidler, alm. vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved ell. forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

7.4 Det påhviler Ebbesen Peopleuden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, derom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt 7.3.

8. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler , er Ebbesen People ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.